Untitled Document

Публикуване на Годишен финансов отчет

Ако Вашата фирма е задължена да публикува своя годишен финансов отчет, имаме удоволствието да Ви съобщим, че YES.bg предоставя тази възможност на своята Интернет страница www.gfo.yes.bg. По този начин лесно, бързо и сигурно ще изпълните изискванията на чл. 40 от Закона за счетоводството, отнасящи се до задължението за публикуването на годишните финансови отчети и докладите за заверката, изготвени от регистрирания одитор.

Предимства на публикации в интернет сайта YES.bg

Публикуването на годишния финансов отчет на ИНТЕРНЕТ сайта YES.bg Ви дава възможност за:

 1. Удобно, бързо и коректно изпълнение на изискванията за публикуване на годишните финансови отчети
 2. Коректно поддържане на базата данни с годишните финансови отчети на фирмите
 3. Достъп до годишните финансови отчети на фирмите

Цена за публикация, без включен ДДС: 40 лв

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на телефон: 944 22 09 или на e-mail: office@yes.bg

Условия и ред за публикуване на годишен финансов отчет

За да публикувате годишния финансов отчет, е необходимо да представите съответните формуляри, съставляващи годишния финансов отчет (съгл. чл. 26 от ЗСч) и набора от придружаващи документи по факс, e-mail, на дискета или компакт диск. Целта е да не се допусне предоставяне на данни с невярна информация от неоторизирани лица и гарантиране на коректността и истинноста на данните.

Необходими документи:

 1. Заявление-декларация от Управителя/Изпълнителния директор на фирмата, с искане за публикуване на годишния финансов отчет на сайта www.gfo.yes.bg.
 2. Годишен финансов отчет и доклад за заверката му в писмен вид или на електронен носител (дискета, CD).
 3. Копие на годишния финансов отчет на хартиен носител, заверено за вярност с оригинала с подпис от управителя/изп.директор и поставен печат на фирмата.
 4. ВИЗИТКА с данни за фирмата.

Документите и магнитните носители могат да се изпратят на факс 843 73 59, e-mail office@yes.bg или по пощата на адрес:

1124 София, бул. Цариградско шосе 1
GFO YES.bg

Задължение за публикуване на годишните финансови отчети

На основание чл. 40 от Закона за счетоводството, предприятията по чл. 38, от същия закон, са задължени да публикуват годишните си финансови отчети във вида, в който са заверени, заедно с доклад за заверката, изготвен от регистрирания одитор. Публикацията се осъществява в ежедневник, икономическо издание, собствено издание или Интернет. Срокът за публикуване е до три месеца, след приемане на годишния финансов отчет от одитора. Съгласно чл. 37 от ЗСч, предприятията изготвят годишен финансов отчет до 1 март на следващата година, а тези, които имат повече от половината от акциите, от дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление в други предприятия, съставят консолидиран финансов отчет в срок до 30 юни на следващата година.

Необходимост от независим финансов одит от регистрирани одитори

На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, на независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на предприятията, които превишават минимум два от изброените критерии за изминалата финансова година:

 1. Сума на актива на баланса - 500 хил. лв.
 2. Сума на нетния размер от приходите от дейността - 1 млн. лв.
 3. Средна численост на персонала - 30 души

Законодателят поставя изискване за публикуване на годишните финансови отчети и към предприятията по чл. 38, ал. 2 от ЗСч, които отговарят минимум на едно от следните условия:

 1. предприятия - акционерни дружества и командитни дружества с акции;
 2. предприятията, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 3. предприятия, които изготвят консолидирани финансови отчети, с изключение на тези, които не превишават критериите по ал.1 на чл. 38 от ЗСч;
 4. предприятия, осъществяващи дейността си въз основа на отделни закони, за които това изискване е регламентирано в нормативен акт.

 

 
 
Yes.bg за портала реклама добави сайт промени сайт нови сайтове класация